انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران- عملکرد انجمن
جشنواره ترویج، روستا و توسعه پایدار- 3-5 اردیبهشت ماه 1390 ، دانشگاه زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جشنواره ترویج، روستا و توسعه پایدار

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران:
http://iaeea.ir/find.php?item=1.128.58.fa
برگشت به اصل مطلب