انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران- کمیته های تخصصی انجمن
کمیته های تخصصی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران به منظور دستیابی به اهداف خود و پاسخگویی هرچه بیشتر به نیازهای علمی اعضای آن، فعالیتهای خود را در قالب شش کمیته تخصصی سازماندهی نموده است.

  کمیته بودجه و اعتبارات

  وظایف

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از تلاش در جهت استقلال و بهبود وضعیت مالی انجمن وبررسی راهکار های آن همچنین بررسی چگونگی پرداخت ها و هزینه ها می باشد.

  رئیس کمیته

  دکتر مجید رضا خداوردیان

  دیگر اعضای کمیته

  دکتر داوود حاجی میر رحیمی و دکتر عنایت عباسی

  پست الکترونیکی

   

  کمیته بین الملل

  وظایف

  وظیفه این کمیته تلاش در جهت تعامل با مجامع، همایشها، نشست ها، انجمن ها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مرتبط می باشد.

  رئیس کمیته

  دکتر احمد رضوانفر

  دیگر اعضای کمیته

  دکتر سید محمود حسینی، دکتر علی اسدی، دکتر احمد یعقوبی

  پست الکترونیکی

  arezvan@ut.ac.ir

  کمیته دانشجویی

  وظایف

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از فعال سازی شاخه دانشجوئی واستانی همچنین برنامه ریزی و اجرای نظام مشارکتی با انجمن های دانشجوئی و برگزاری جشنواره های دانشجویی.

  رئیس کمیته

  دکتر عنایت عباسی

  دیگر اعضای کمیته

  دکتر مجید رضا خداوردیان، دکتر احمد یعقوبی، مهندس حسن جورابلو

  پست الکترونیکی

 

  کمیته علمی و راهبردی

  وظایف

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از:

  - برگزاری کنگره ها، همایش ها، جشنواره های علمی

  - برنامه ریزی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی

  - برنامه ریزی و اجرای سخنرانی های علمی و تخصصی

  - طراحی و اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه ترویج و آموزش

  - خدمات مشاوره ای

  - برگزاری مجمع عمومی انجمن

  - بازبینی رهیافت ها و راهبردهای ترویج در کشور به منظور تاثیر گذاری بیشتر در تصمیم گیری ها

  - تعیین راهبردهای آموزش کشاورزی در ایران

  رئیس کمیته

  دکتر سید محمود حسینی

  دیگر اعضای کمیته

  همه اعضای هبات مدیره

  پست الکترونیکی

   

  کمیته ارتباطات و انتشارات

  وظایف

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از: 

  - تهیه بانک اطلاعاتی اعضای انجمن

  - دریافت مجوز مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  - تهیه و چاپ کتب تالیفی و ترجمه ای، برشور، خبرنامه و سایر نشریات مورد نیاز

  - برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادهای آموزشی، علمی، اجرایی و پژوهشی

  - بررسی و تهیه تفاهم نامه با سازمان ها و پیگیری تا اجرا

  رئیس کمیته

  دکتر دکتر داوود جاجی میررحیمی و مهندس حسن جورابلو

  دیگر اعضای کمیته

  مهندس الرز محمدی، دکتر احمد رضوانفر،

  پست الکترونیکی

 

 کمیته نظارت و بازرسی

  وظایف

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از نظارت بر اجرای فعالیت های انجمن و تدوین گزارش فعالیت ها

  رئیس کمیته

  مهندس رحمت الله معتمد

  اعضای کمیته

مهندس البرز محمدی

  پست الکترونیکی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران:
http://iaeea.ir/find.php?item=1.157.131.fa
برگشت به اصل مطلب