بسمه تعالیاطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ترویج و آموزش کشاورزیبدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن ترویج و آموزش کشاورزی می رساند، مجمع عمومی عادی انجمن ...
بسمه تعا لی اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران (   نوبت دوم  )    دریافت فایل بدینوسیله به اطلاع اعضاء ...
مجمع عمومی انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایرانبدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایران می رساند که براساس تصمیم سی و نهمین ...
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن درساعت 14 روز شنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ درمحل ساختمان دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران واقع در تهران – میدان انقلاب – خیابان ...
  دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران - 6 اسفند 1391 ( نوبت دوم )     ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن ترویج و آموزش کشاورزی دعوت می ...
Image Description
دکتر علی اسدی

سمت: رئیس هیات مدیره

استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
------------------------
Email: aasadiut.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۱۲۵-۷۷۵۳ :ORCID

Image Description
دکتر داریوش حیاتی

سمت: عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره

استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
------------------------
Email: hayatishirazu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۴۲۰-۶۱۸۷ :ORCID

Image Description
دکتر مسعود بیژنی

سمت: عضو اصلی انجمن

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
-------------------
Email: mbijanimodares.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۵۹-۶۳۸۶ :ORCID

Image Description
دکتر احمد یعقوبی

سمت: عضو اصلی انجمن

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
--------------------------
Email: yaghoubibasu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۸۹۷-۳۴۷۲ :ORCID

Image Description
دکتر مریم طهماسبی

سمت: عضو اصلی انجمن

مدیر دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
----------------------
Email: m.tahmasebiiate.ir
۰۰۰۹-۰۰۰۵-۶۲۲۰-۸۶۴۵ :ORCID

Image Description
دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

سمت: عضو اصلی انجمن

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
-------------------------
Email: e.karamidehkordimodares.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۷۶۸-۷۰۸۴ :ORCID

Image Description
دکترحسینعلی متولی

سمت: عضو اصلی انجمن

مشاور آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
--------------------------
Email: hmotevaliut.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۵۲۵-۶۵۱۱ :ORCID

Image Description
دکتر عنایت عباسی

سمت: بازرس انجمن

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
----------------------
Email: enayat.abbasimodares.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۳۸-۷۱۸۵ :ORCID

رشته ترویج و آموزش کشاورزی در یک نگاه
+۵۰۰۰
اساتید
+۵۰۰۰
دانشجویان کارشناسی
+۵۰۰۰
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
+۵۰۰۰
ثبت اختراع
+۵۰۰۰
مقالات کنفرانس
+۵۰۰۰
مقالات ISI